Om Ortopediska register

Svensk Ortopedisk Förening har tagit initiativ till att samla Nationella Kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar och skador under denna hemsida. Syftet med hemsidan är att underlätta för registrens användare att hitta information om dessa register och för att enkelt kunna ta sig vidare till registreringsfunktionerna i respektive register.

Sveriges första Nationella Kvalitetsregister, Svenska Knäprotesregistret, startades av ortopedkliniken i Lund 1975, och några år senare, 1979, startades i Göteborg Svenska Höftprotesregistret. Tekniken att ersätta artrosdrabbade leder med proteser var ny i Sverige i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, och komplikationsfrekvensen var inledningsvis hög. Genom att skapa nationella register, där samtliga operationer registrerades, skapades ett stort material där man med stor statistisk kraft kunde identifiera protestyper och tekniker som fungerade bra och dåligt. Man diskuterade och drog slutsatser runt om på landets ortopedkliniker, och registren har med stor sannolikhet bidragit till att Sverige nu är världsledande inom proteskirurgin.

Under de närmast följande åren tillkom i långsam takt ytterligare Nationella Kvalitetsregister. Representanter för dåvarande Landstingsförbundet och Socialstyrelsen bildade 1993, tillsammans med två registerhållare och Svenska Läkaresällskapet, det som senare döptes till Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Gruppen diskuterade hur fler register skulle skapas och finansieras, och principerna för dagens decentraliserade registersystem utformades. Från ett femtontal register i början av 1990-talet finns idag cirka 100 register som får ekonomiskt stöd via Beslutsgruppen. Åtta kompetenscentra stödjer registren vad gäller start, drift, förbättringsarbete och resultatanalys.

Det primära syftet med kvalitetsregistren är att data skall kunna sammanställas och analyseras på sådant sätt att kliniker och andra verksamheter får stöd för löpande utvecklings- och förbättringsarbete. Utöver verksamhetsanalys och förbättringsarbete utgör registren en viktig källa för klinisk forskning. Sverige har genom registren unika möjligheter att följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. De Nationella Kvalitetsregister innehåller individbundna data om diagnoser, behandlingsåtgärder, samt resultat. Användningsmöjligheterna ökar ytterligare när allt fler register utöver traditionella utfallsvariabler även inkluderar patientrapportat utfall. Registren spelar en central roll när hälso- och sjukvården i en helt annan omfattning än tidigare redovisar resultat öppet för att tillgodose befolkningens krav på insyn och valmöjlighet.

Ortopediska Register är en samlande hemsida för Nationella Kvalitetsregister som berör sjukdomar, skador och behandlingar med direkt ortopedisk anknytning. Förutom att underlätta för registrens användare syftar detta initiativ till att öka samverkan mellan registren. En förutsättning för att ett ortopediskt register ska stödjas av SOF är förutom att gällande lagstiftning och regelverk följs att styrgruppsmedlemmar och registerhållare deklarerar jäv, intressekonflikter och andra bindningar. Dessa lämnas på begäran ut av SOF:s kansli.